Crossoverچیست

آشنایی با کراس اوور (Crossover) و وظیفه آن در سیستم صوتی خودرو

آشنایی با کراس اوور (Crossover) و وظیفه آن در سیستم صوتی خودرو

مقدمه آمپلی فایرها پس از تقویت فرکانسها و ولتاژهای خروجی ،آنها را به اسپیکر منتقل میکنند . هراسپیکر یک گستره فرکانسی خاصی را پوشش میدهد و اجرا میکند؛ ساب ووفرها دارای پاسخ فرکانسی بین ۲۰ الی ۴۰۰ هرتزهستند و یک تیوتر توانایی پخش فرکانسهایی بین ۵ الی ۲۰ کیلو هرتز را دارد .برخی اسپیکرها که…