کلاس کاری آمپلی فایر چیست

بررسی کلاس های کاری آمپلی فایر ها و ویژگی آنها

بررسی کلاس های کاری آمپلی فایر ها و ویژگی آنها

کلاس کاری آمپلی فایرها هر آمپلی فایر دارای یک سری مشخصات و مولفه می باشد؛ بطور مثال توان خروجی، ورودی ها ، خروجی ها و… . یکی از این مشخصات کلاس کاری آمپلی فایر می باشد . کلاس کاری آمپلی فایر را با حروف انگلیسی نمایش می دهند و شامل حروف A/B/C/D/E/F/G/H میشود. کلاس کاری…